ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ SITE PROTERGIA CHARGE

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») δραστηριοποιείται στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με το εμπορικό σήμα “Protergia” παρέχοντας, μεταξύ άλλων, προϊόντα και υπηρεσίες που εμπίπτουν στη δραστηριότητα της ηλεκτροκίνησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία δημιούργησε τον δημόσια προσβάσιμο διαδικτυακό τόπο http://www.protergiacharge.gr (εφεξής το «Site Protergia Charge») μέσω του οποίου το κοινό που επισκέπτεται/χρησιμοποιεί το Site Protergia Charge (εφεξής οι «Χρήστες») θα μπορούν να:

 1. i. λάβουν ενδεικτική ενημέρωση σχετικά με την ηλεκτροκίνηση,
 2. ii. λάβουν πληροφορίες σχετικά με προσφερόμενα από την Εταιρεία προϊόντα και υπηρεσίες στο πλαίσιο της ηλεκτροκίνησης, και

iii.       καταχωρήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους προκειμένου να λάβουν πληροφόρηση από την Εταιρεία σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης.

Η χρήση του Site Protergia Charge διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης Site Protergia Charge. Οι Χρήστες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς κατά τη Χρήση του Site Protergia Charge. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του Site Protergia Charge από οποιονδήποτε Χρήστη συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης Site Protergia Charge.

Η Εταιρεία μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης Site Protergia Charge. Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους Όρους αυτούς με μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα. Η χρήση του Site Protergia Charge από την πλευρά των Χρηστών συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων αυτών, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Site Protergia Charge διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση του Site Protergia Charge, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφτούν το Site Protergia Charge ή κάνουν χρήση υπηρεσιών από αυτό που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες για αυτούς, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει.

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.1.    Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως ή για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή δαπάνες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία ή μη, την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στο Site Protergia Charge ή από τη φόρτωση (download) υλικού, κειμένου, και λοιπών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς (viruses), λάθη στο πρόγραμμα (bugs), από ανθρώπινο παράγοντα, από οποιοδήποτε σύστημα ή εξάρτημα υπολογιστών, (hardware), λογισμικό (software), δυσλειτουργία προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

1.2.    Η Εταιρεία θα ενεργεί καθετί απαραίτητο για την καλή λειτουργία του Site Protergia Charge, χωρίς όμως να εγγυάται ότι η λειτουργία του θα είναι συνεχής, χωρίς σφάλματα ή άλλου είδους τεχνικά προβλήματα.

1.3.    Ως αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Site Protergia Charge μπορεί να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για τον λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του Site Protergia Charge να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι κατά το δυνατόν επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Χρήστη για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω έλλειψης σαφήνειας, ακρίβειας, αρτιότητας ή/και λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η Εταιρεία καταβάλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του Site Protergia Charge. Οι Χρήστες παρ’ όλα αυτά αποδέχονται ότι η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Site Protergia Charge με/ ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των Χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, τον μεγάλο αριθμό Χρηστών που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Site Protergia Charge ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημιά (θετική ή αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από τη χρήση του Site Protergia Charge ή την αδυναμία πρόσβασης Χρηστών σε αυτό, την παύση λειτουργίας του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του, ή απώλεια του περιεχομένου του ή την ύπαρξη λαθών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τμήμα ή το σύνολο του Site Protergia Charge για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

2.1.    Όλα τα στοιχεία, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο Site Protergia Charge, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου, των σημάτων, των διακριτικών γνωρισμάτων, των εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων σε σχέση με τα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες της Εταιρείας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του ενωσιακού και ελληνικού δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Από την ανωτέρω δήλωση εξαιρούνται τα προϊόντα/υπηρεσίες κάθε τρίτου που κατονομάζεται ρητά στο Site Protergia Charge. Ενδεικτικά αναφέρονται οι (οικιακοί/επαγγελματικοί/δημόσιοι) φορτιστές ηλεκτρικών/υβριδικών οχημάτων, τα σημεία/ οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών/υβριδικών οχημάτων, τα ηλεκτρικά/υβριδικά αυτοκίνητα. Στους τρίτους συμπεριλαμβάνονται και οι εκάστοτε αναφερόμενοι ως κατασκευαστές των αντίστοιχων προϊόντων.

2.2.    Τα ονόματα που δίνονται στα προϊόντα / υπηρεσίες της Εταιρείας, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, τα σήματα, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, κλπ, που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αυτή προστατεύονται από τις σχετικές ελληνικές και ενωσιακές νομοθετικές διατάξεις.

2.3.    Η πρόσβαση στα ανωτέρω μέσω του Site Protergia Charge δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, κατέβασμα αρχείων (downloading) ή άλλη χρήση του περιεχομένουτου Site Protergia Charge, απαγορεύεται ρητά, εκτός αν δοθεί ρητώς προηγούμενη γραπτή άδεια της Eταιρείας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

2.4.    Οι Χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του Site Protergia Charge. Σε περίπτωση παράνομης ή / και αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του Site Protergia Charge, οι σχετικοί Χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία για κάθε της ζημία. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των σχετικών δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

2.5.    Τα υποδείγματα αιτήσεων που εμπεριέχονται στο Site Protergia Charge καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών δύναται να αντικατασταθούν / τροποποιηθούν / καταργηθούν οποτεδήποτε από την Εταιρεία κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι Χρήστες του Site Protergia Charge απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα των αιτήσεων που περιέχονται στο Site Protergia Charge. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά των υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.

 1. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το Site Protergia Charge ενδέχεται να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτών, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της εταιρείας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι Χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επίσκεψη / χρήση των ιστοσελίδων αυτών.

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4.1.    Συνολικές Πληροφορίες: Από κοινού με πολλούς εμπορικούς οργανισμούς συγκεντρώνονται πληροφορίες για την παρακολούθηση της χρήσης αυτής του Site Protergia Chargre. Κατά κανόνα, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και το αρχικό όνομα τομέα του παρόχου υπηρεσιών internet. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της χρήσης που κάνει ο Χρήστης και μπορούν να μοιραστούν με άλλες εταιρείες ή και με άλλα τρίτα μέρη.

4.2.    Προσωπικά Δεδομένα
Παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων.

4.3.    Χρήση Cookies
Παρακαλούμε δείτε την Πολιτική χρήσης Cookies, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων.

4.4.    Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει και / ή λαμβάνει με σκοπό την αποφυγή της παράνομης δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων εκείνων που απειλούν το δίκτυο της Εταιρείας ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή / διαθεσιμότητα του Site Protergia Charge.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

5.1.    Η ιδιότητά του Χρήστη είναι προσωπική και ως εκ τούτου δεν πρέπει να μοιράζεται μεταξύ του Χρήστη και άλλων προσώπων. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει παράσχει στον Χρήστη «όνομα χρήστη» ή / και «κωδικό πρόσβασης», ο Χρήστης υποχρεούται να τα φυλάσσει με ασφάλεια και ως απόρρητα και συμφωνεί και αποδέχεται (i) να ενημερώνει την Εταιρεία αμέσως μόλις διαπιστώσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού του ονόματος χρήστη και / ή του κωδικού πρόσβασης και (ii) ότι είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

5.2. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την παροχή όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στο Site Protergia Charge και ευθύνεται έναντι τρίτων μερών για τις σχετικές χρεώσεις προς αυτούς που σχετίζονται με την παροχή πρόσβασης στην ιστοσελίδα (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις πάροχο υπηρεσιών internet).

5.3. Ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τo Site Protergia Charge μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Στην περίπτωση που η χρήση του Site Protergia Charge από τον Χρήστη έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη ζημία οποιουδήποτε τρίτου ο οποίος στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της Εταιρείας, ο Χρήστης θα ευθύνεται προς αποζημίωση της Εταιρείας για όλες τις απώλειες και / ή ζημιές που θα προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να ζητηθούν από την Εταιρεία τα στοιχεία των Χρηστών με απονομή σχετικού κωδικού πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα, και πλήρη. Οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης, και υποχρεούται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένου χρήση αυτών και οποιαδήποτε (ακόμα και ενδεχόμενη) παραβίαση ασφάλειας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού από τρίτους λόγω διαρροής του ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον Χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί ζημιά από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον Χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση της Εταιρείας σε περίπτωση παραβίαση των παρόντων Όρων.

5.4.    Ο Χρήστης του Site Protergia Charge αναλαμβάνει:

5.4.1  να μην χρησιμοποιεί το Site Protergia Charge για να προβαίνει σε προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων / δικτύων της Εταιρείας ή τρίτων μερών,

5.4.2  να μην χρησιμοποιεί το Site Protergia Charge για να διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες,

5.4.3  να μην χρησιμοποιεί το Site Protergia Charge για το σκοπό της πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης, όχλησης, ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή για αποστολή μηνυμάτων, τα οποία είναι ψευδή ή κακόβουλα,

5.4.4  να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές, που επηρεάζουν τα στοιχεία της εγγραφής του. Είναι υποχρέωσή του Χρήστη να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία της εγγραφής του διατηρούνται ενημερωμένα.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Για κάθε ερώτηση, διευκρίνιση σχετικά με την ιστοσελίδα της εταιρείας και τα παρεχόμενα μέσω αυτής προϊόντα / υπηρεσίες της εταιρείας, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία μέσω e-mail στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση emobility@protergia.gr, τηλεφωνικά στον αριθμό 18311, και ταχυδρομικά στη ταχυδρομική διεύθυνση Μαρίνου Αντύπα 11, 141 21 Ν. Ηράκλειο Αττικής.
 2. ΓΕΝΙΚΑ

7.1.    Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω Όρων θεωρείται ως άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων Όρων.

7.2.    Οι παρόντες Όροι αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε Χρήστη και της Εταιρείας και διέπουν την πρόσβαση και την χρήση του Site Protergia Charge από την πλευρά των Χρηστών. Οι όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κάθε Χρήστη και της Εταιρείας σε σχέση με τη χρήση του Site Protergia Charge.

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.